Přeskočit na obsah
Domů » Privacy Policy

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas s evidováním údajů (GDPR)
Registrací do eshopu firmy Tomáš Magnusek s.r.o.,
Kramolna 13, 547 01, Náchod, Identifikační číslo osoby: 28818326, po
internetu SOUHLASÍTE s následujícím ujednáním

I. Předmět
Firma Tomáš Magnusek s.r.o. bude Vámi poskytnuté údaje evidovat, zpracovávat a poskytovat dopravcům pro zajištění funkčnosti internetového obchodu.


II. Podmínky
Veškeré Vaše osobní i citlivé údaje budou použity výhradně ke castingovým účelům dle zásad ochrany osobních údajů a GDPR. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Společnost nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Společnost získal na základě plnění ve smyslu smlouvy.
Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy mezi Vámi a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– oprávněný zájem Společnost na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


V. Doba uchovávání údajů
Společnost uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.


VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Společnosti)
Příjemci osobních údajů jsou osoby na základě smlouvy. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Společnost je jediným vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku, viz body 1 a 2.


VII. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR.
s
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti – [email protected]
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX. Závěrečná ustanovení
Odesláním registrace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Společnost je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste společnosti poskytl/a.


X. Souhlas zájemce
Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech v souladu s §12 a §21 ZOOÚ a souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zásad ochrany osobních údajů.